từ các truyện có sẵn chế lại lời thoại, hoặc vẽ lại các nhân vật trong truyện, anime, manga..và chế lời thoại

THỂ LOẠI TRUYỆN: Truyện chế

từ các truyện có sẵn chế lại lời thoại, hoặc vẽ lại các nhân vật trong truyện, anime, manga..và chế lời thoại